See Sea 走近一片海 [group]

Taoyuan Children’s Art Center, Taoyuan

17 December, 2021–27 February, 2022

Artists: SUPERBIEN team, Yuko Mohri, Li Jiaxiang and Li Weijing, Jason Chiu and Mo Shanlan, Hu Chunxiang and Tsai Pinghua, Tsai Wanxuan
URL: https://tmofa.tycg.gov.tw/ch/exhibitions/upcoming-exhibitions/54

PIANO SOLO (Ohara), 2021

See Sea 走近一片海 [group]