Art Power Kyobashi vol. 1: HELIX—Speculating Infinite Possibilities [group]

Toda Building, Tokyo

Nov. 1, 2024–Oct. 31, 2025

Curator: Shihoko Iida
Artists: Atsuko Mochida, Yuko Mohri, Sachie Noda, Shun Onozawa

“Copula” (partial image)

Art Power Kyobashi vol. 1: HELIX—Speculating Infinite Possibilities [group]